Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cand Stapanul Nu-i Acasa
Cand Stapanul Nu-i Acasa
Cand Stapanul Nu-i Acasa
Ebook22 pages4 hours

Cand Stapanul Nu-i Acasa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În această colecţie sunt incluse 100 de titluri reprezentative din folclorul românesc şi din opera marilor scriitori români, care vor apărea până la Centenarul Marii Uniri a Românilor.
Textele sunt recomandate spre lectură elevilor, conform programei şcolare. La elaborarea colecţiei participă specialişti de marcă în domeniul editorial, inclusiv graficieni din ambele state româneşti, prin acest efort comun realizându‑se, pentru prima oară în România, o bibliotecă ilustrată pentru copii de o netăgăduită valoare literară şi artistică.

LanguageRomână
Release dateOct 16, 2014
ISBN9786063352775
Cand Stapanul Nu-i Acasa

Related to Cand Stapanul Nu-i Acasa

Related ebooks

Children's For You