Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poezia naturii
Poezia naturii
Poezia naturii
Ebook36 pages15 minutes

Poezia naturii

By NA

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Colecția include opere reprezentative ale scriitorilor români, recomandate pentru lectură elevilor din clasele primare și gimnaziale, conform programei școlare.
Inițial ea va cuprinde 25 de titluri și va apărea pe parcursul anului 2014 într-un ritm de o carte pe săptămână. La elaborarea acestei colecții participă specialiști de marcă în domeniu, inclusiv graficienii din ambele state românești, prin acest efort comun realizându-se o bibliotecă de o mare valoare literară și artistică.

LanguageRomână
Release dateFeb 16, 2015
ISBN9786063352720
Poezia naturii

Related to Poezia naturii

Related ebooks

Children's For You