Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fiind băiet păduri cutreieram (Poezia naturii)
Fiind băiet păduri cutreieram (Poezia naturii)
Fiind băiet păduri cutreieram (Poezia naturii)
Ebook26 pages15 minutes

Fiind băiet păduri cutreieram (Poezia naturii)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În această colecţie sunt incluse 100 de titluri reprezentative din folclorul românesc şi din opera marilor scriitori români, care vor apărea până la Centenarul Marii Uniri a Românilor.
Textele sunt recomandate spre lectură elevilor, conform programei şcolare. La elaborarea colecţiei participă specialişti de marcă în domeniul editorial, inclusiv graficieni din ambele state româneşti, prin acest efort comun realizându‑se, pentru prima oară în România, o bibliotecă ilustrată pentru copii de o netăgăduită valoare literară şi artistică.

LanguageRomână
Release dateMay 19, 2020
ISBN9786063352676
Fiind băiet păduri cutreieram (Poezia naturii)
Read preview

Read more from Mihai Eminescu

Related to Fiind băiet păduri cutreieram (Poezia naturii)

Related ebooks

Classics For You