Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Doina
Doina
Doina
Ebook25 pages15 minutes

Doina

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În această colecţie sunt incluse 100 de titluri reprezentative din folclorul românesc şi din opera marilor scriitori români, care vor apărea până la Centenarul Marii Uniri a Românilor.
Textele sunt recomandate spre lectură elevilor, conform programei şcolare. La elaborarea colecţiei participă specialişti de marcă în domeniul editorial, inclusiv graficieni din ambele state româneşti, prin acest efort comun realizându‑se, pentru prima oară în România, o bibliotecă ilustrată pentru copii de o netăgăduită valoare literară şi artistică.

LanguageRomână
Release dateOct 31, 2018
ISBN9786063352669
Doina

Related to Doina

Related ebooks

Classics For You