Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria Europei In Pilule
Istoria Europei In Pilule
Istoria Europei In Pilule
Ebook179 pages3 hours

Istoria Europei In Pilule

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Istoria Europei din Epoca Bronzului până la începutul secolului XXI, de la vârsta de aur a Greciei la Uniunea Europeană, de la Alexandru cel Mare la Napoleon Bonaparte, de la Războiul de 30 de Ani la Războiul Rece – o amplă incursiune în istorie în pilule ușor de înțeles. O carte esențială de istorie a continentului nostru, care prezintă cele mai semnificative evenimente, analizând orientări sociale, economice și culturale de cea mai mare influență, și personalitățile care au modelat cursul istoriei.
Citește această carte ca să descoperi cum a ajuns Europa modernă ceea ce este astăzi.

LanguageRomână
Release dateSep 24, 2019
ISBN9786063352478
Istoria Europei In Pilule

Related to Istoria Europei In Pilule

Related ebooks

European History For You