Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Proza. Mihai Eminescu
Proza. Mihai Eminescu
Proza. Mihai Eminescu
Ebook444 pages8 hours

Proza. Mihai Eminescu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Recitind, azi, aceste proze fantastice, intelectualizante, ardent ideologice, pline de concepte și mai totdeauna puse sub semnul unei metafizici de tip romantic și comparându-le cu ceea
ce oferise până atunci proza românească, constatăm că ele nu s-au învechit decât prin limbajul lor uneori idilizant și, poate, prin speculaţiile nu totdeauna suficient asimilate epic. Rămâne
însă solid fondul epic reflexiv în naraţiune și rămân paginile de o sclipitoare originalitate prin care Eminescu se revelează un mare creator oniric și, totodată, un mare poet al peisajului stelos,
cum zice el, un poet al diafanului spiritualizat...
Eugen SIMION

LanguageRomână
Release dateOct 24, 2017
ISBN9786063351846
Proza. Mihai Eminescu

Read more from Mihai Eminescu

Related to Proza. Mihai Eminescu

Related ebooks