Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii Eroi - Alexandru Cel Mare
Micii Eroi - Alexandru Cel Mare
Micii Eroi - Alexandru Cel Mare
Ebook31 pages1 hour

Micii Eroi - Alexandru Cel Mare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Arhimede a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost pasiunea nemăsurată pentru matematică și dorinţa arzătoare de a o folosi pentru a face viaţa oamenilor mai ușoară. Datorită cunoștinţelor sale a inventat numeroase mecanisme, precum șurubul lui Arhimede, și a descoperit legi fundamentale ale fizicii, cum este legea care-i poartă numele.
Iată povestea lui!

LanguageRomână
Release dateJun 11, 2020
ISBN9786060733591
Micii Eroi - Alexandru Cel Mare

Related to Micii Eroi - Alexandru Cel Mare

Related ebooks

Children's Biography & Autobiography For You