Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prima mea carte de activitati Montessori - Istoria lumii
Prima mea carte de activitati Montessori - Istoria lumii
Prima mea carte de activitati Montessori - Istoria lumii
Ebook105 pages3 minutes

Prima mea carte de activitati Montessori - Istoria lumii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Bun venit în călătoria Montessori! Activitățile variate și progresive din această carte îi vor ajuta pe copiii cu vârste între 5 și 8 ani să descopere marile perioade din istoria lumii, de la Big Bang la Epoca modernă, călătorind prin Antichitate și Evul Mediu.

Activitățile bazate pe principiile pedagogiei Montessori: asocierea în perechi, identificarea noțiunilor prin imagini ș.a., sunt însoțite de explicații științifice pe înțelesul celor mici, precum și de sfaturi pentru aprofundarea cunoștințelor.PePessttee 50 ddee ac acttiivvitităățții v variaariattee ș șii pprroogregressiivvee pe pennttrru a du a deessccoopeperri mi maarriillee peperriiooaadde de diin in issttoorriia la luummiiii

CCrroonnoolloogigiee în în f fiieeccaarere s seeccțțiiunune,e, pepennttrru a peu a perrmmiitte le looccaalliizzaarreea îa în tn tiimmpp aa p peerrssononaajjeelloror ș șii e evveenniimmeenntteelloror

șși îi în rn raapoporrt ut unneelle ce cu au alltteellee
LanguageRomână
Release dateMar 31, 2021
ISBN9786060732372
Prima mea carte de activitati Montessori - Istoria lumii
Read preview

Related to Prima mea carte de activitati Montessori - Istoria lumii

Related ebooks

Books Recommended For You