Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ultimul Dintre Oamenii Presedintelui
Ultimul Dintre Oamenii Presedintelui
Ultimul Dintre Oamenii Presedintelui
Ebook451 pages4 hours

Ultimul Dintre Oamenii Presedintelui

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

După ce a transcris primul meu interviu lung cu Alexander Butterfield, Evelyn m‑a făcut, imediat, atent la posibilitatea și la
importanța obținerii unor documente și a mai multor detalii de la ultimul dintre oamenii lui Nixon. Și s‑a implicat plenar în pregătirea modalității de abordare a lui Butterfield. A mers singură, de două ori, la La Jolla, unde a petrecut mai multe zile intervievându‑l pe Butterfield și consultând dosare și documente. Am discutat împreună despre cât de important era să găsim o perspectivă inedită din care să dezvoltăm proiectul. Evelyn a fost cea care a găsit‑o. Jos pălăria în fața ei! Nici după ce l‑am scuturat pe Butterfield de toate amintirile, după ce am cercetat toate sursele și am scotocit prin toate cutiile cu documente, nu s‑a declarat mulțumită – a revăzut toate informațiile, le‑a verificat și a încercat să descopere altele.

LanguageRomână
Release dateJun 18, 2019
ISBN9786063342219
Ultimul Dintre Oamenii Presedintelui
Read preview

Read more from Bob Woodward

Related to Ultimul Dintre Oamenii Presedintelui

Related ebooks

United States History For You

View More