Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un cuib de nobili. Rudin
Un cuib de nobili. Rudin
Un cuib de nobili. Rudin
Ebook402 pages7 hours

Un cuib de nobili. Rudin

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

„Turgheniev este cel mai occidental dintre scriitorii ruși. E poate singurul scriitor rus cu adevărat european. Un analist lucid și ascuțit, dar în același timp unul din cei mai mari poeți lirici. El învăluie totul, scene și personagii, într-o pătrunzătoare atmosferă de sentimente, răspândind astfel un puternic suflu de viață și de poezie în paginile romanelor sale.“ – Garabet Ibrăileanu

„Arta literară a lui Turgheniev este mare. [...] Romanele lui dovedesc un echilibru și un dozaj desăvârșit al efectelor... Chiar în haina străină a unei traduceri, această artă este perceptibilă prin impresia de armonie, de proporție și de fluență pe care o dă narațiunea lui.“ – Al. Philippide

„Impresia inițială se adâncește și se ascute cu fiecare pagină. Scenele capătă o măreție pe care n-ai fi putut-o ghici după lungimea lor; se amplifică în mintea cititorului și rămân acolo, izvor de idei, emoții și imagini noi, așa cum, uneori, câte o întâmplare din viață își dezvăluie înțelesul la multă vreme după ce s-a petrecut.“ – Virginia Woolf

„[Turgheniev] avea talentul absolut, inegalabil, de a alege esențialul și a lăsa la o parte orice altceva.“ – Arnold Bennett

Clasici Litera pune laolaltă scriitori ale căror opere reprezintă modele de perfecțiune ale tradiției literare. Cele mai importante, mai provocatoare, mai emoționante, mai revoluționare opere din literatura lumii – cărți care vor continua să fie citite de la o generație la alta.

LanguageRomână
Release dateAug 19, 2016
ISBN9786063306723
Un cuib de nobili. Rudin
Read preview

Related to Un cuib de nobili. Rudin

Related ebooks

Classics For You