Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Realitatea finală: Noua paradigmă a vieții eterne
Realitatea finală: Noua paradigmă a vieții eterne
Realitatea finală: Noua paradigmă a vieții eterne
Ebook319 pages15 hours

Realitatea finală: Noua paradigmă a vieții eterne

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Viața de apoi, precum și viața inainte de naștere nu este un concept religios, ci un fapt suportat de legile fizicii, in perfectă armonie cu înțelepciunea antcă și experiențele personale. Lumea de apoi nu este un mister, și cititorul are posibilitatea să-și facă o idee destul de clară despre lumea din care venim, și la care ne întoarcem.

LanguageRomână
Release dateMar 31, 2021
ISBN9786150108384
Realitatea finală: Noua paradigmă a vieții eterne
Read preview

Related to Realitatea finală

Related ebooks

Self-Improvement For You