Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Geneza: Cartea Începuturilor
Geneza: Cartea Începuturilor
Geneza: Cartea Începuturilor
Ebook429 pages7 hours

Geneza: Cartea Începuturilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Atunci când lui Hristos Îi erau adresate întrebări, El făcea mereu referire la începuturi, la originea planului pe care Tatăl nostru ceresc l-a întocmit pentru creația Sa. În comentariul realizat asupra cărții Geneza, Dr. Bailey arată cât de important este să avem clare în minte intențiile lui Dumnezeu de la început, pentru a înțelege planul lui Dumnezeu pentru omenire, precum și numeroasele adevăruri spirituale care se relaționează la viața unui credincios din ziua de astăzi.
LanguageRomână
Release dateMar 29, 2021
ISBN9781596659995
Geneza: Cartea Începuturilor

Read more from Dr. Brian J. Bailey

Related to Geneza

Related ebooks

Christianity For You