Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Coronavirus: Romanian
Tartaria - Coronavirus: Romanian
Tartaria - Coronavirus: Romanian
Ebook147 pages1 hour

Tartaria - Coronavirus: Romanian

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Coronavirus - despre ce este vorba?


Ce legătură are cu istoria lumii și a viitorului? Pentru a înțelege viitorul, trebuie să înțelegem istoria. Există secrete în istorie care să ne poată spune despre viitor?


Această carte va examina câteva secrete din evenimentele lumii care vă pot schimba viitorul.


Autorul David Ewing Jr a călătorit în peste 2500 de orașe și locuri din întreaga lume și a făcut multe cercetări istorice de-a lungul a 20 de ani și cunoaște foarte bine istoria lumii.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateNov 20, 2020
Tartaria - Coronavirus: Romanian

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Coronavirus

Related ebooks

History For You