Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pells mortes
Pells mortes
Pells mortes
Ebook46 pages34 minutes

Pells mortes

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pells mortes, que va guanyar el premi de textos teatrals per a espectacles de Petit format Saó de Ponent 2019, abraça quatre generacions nascudes entre 1888 i 1968: besàvia, àvia, mare i filla. Saumell defuig la linealitat per submergir-nos directament en un cor de veus que dialoguen i entren en conflicte en la gestió d'una memòria que ha estat silenciada i reprimida. La figura de la filla, propera generacionalment a l'autora, és la que burxa en el passat per remoure records d'una mare que va viure els efectes de la guerra de petita, però de la qual no té memòria pròpia. I sobretot de les àvies, que n'expliquen de tots colors, posant sobre la taula les atrocitats comeses tant pels rojos com els nacionals durant la guerra civil i les represàlies posteriors.
LanguageEspañol
Release dateSep 23, 2020
ISBN9788417455255
Pells mortes
Read preview

Related to Pells mortes

Related ebooks

Books Recommended For You