Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Istoria este o Minciună: Cartea 2
Tartaria - Istoria este o Minciună: Cartea 2
Tartaria - Istoria este o Minciună: Cartea 2
Ebook170 pages54 minutes

Tartaria - Istoria este o Minciună: Cartea 2

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Istoria lumii este o minciună? este timpul să decidem
Există mulți oameni din întreaga lume care pun la îndoială istoria lumii și mulți cercetători susțin că istoria este o minciună totală.


Această carte va încerca să vă faciliteze decizia dacă istoria este sau nu o minciună.


Autorul David Ewing Jr a călătorit în peste 2500 de orașe și locuri din întreaga lume și a făcut cercetări istorice ample de-a lungul a 20 de ani și are o mare cunoaștere a istoriei lumii.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateOct 26, 2020
Tartaria - Istoria este o Minciună: Cartea 2

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Istoria este o Minciună

Related ebooks

Civilization For You