Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Adevăratul Creștinism
Adevăratul Creștinism
Adevăratul Creștinism
Ebook303 pages4 hours

Adevăratul Creștinism

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Studiul excelent și motivant al Dr. Paul Caram privitor la esența creștinismului adevărat se concentrează asupra celor mai importante subiecte ale vieții. Discursurile Domnului nostru sunt centrate doar asupra celor mai critice aspecte ale inimii, lucru pe care ar trebui să îl facă fiecare credincios. Dr. Caram a cercetat Scripturile, pentru a descoperi temele ce vor determina destinul nostru veșnic, pentru ca noi să putem obține moștenirea deplină, pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi.
LanguageRomână
Release dateOct 9, 2020
ISBN9781596659933
Adevăratul Creștinism
Read preview

Read more from Dr. Paul G. Caram

Related to Adevăratul Creștinism

Related ebooks

Christianity For You