Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Nădejdea Creștinului
Nădejdea Creștinului
Nădejdea Creștinului
Ebook227 pages5 hours

Nădejdea Creștinului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Biblia ne spune că fiecare creștin care biruiește va fi făcut asemenea chipului lui Hristos. Dar ce înseamnă acest lucru? Și cum ne putem pregăti pentru o împlinire abundentă a nădejdii noastre creștine? În această carte, Rev. Norman Holmes va răspunde la aceste întrebări și mult mai multe:

  • Care e scopul veșnic al fiecărui credincios?
  • Cum ar trebui să ne pregătim pentru un fiitor slăvit?
  • Dezvoltarea discernământului spiritual
  • Cum să atingem ținta înaltei chemări a lui Dumnezeu?
LanguageRomână
Release dateSep 1, 2020
ISBN9781596659926
Nădejdea Creștinului

Read more from Rev. Norman Holmes

Related to Nădejdea Creștinului

Related ebooks

Christianity For You