Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Atingerea Țintei: O expunere a Epistolei lui Pavel către Filipeni
Atingerea Țintei: O expunere a Epistolei lui Pavel către Filipeni
Atingerea Țintei: O expunere a Epistolei lui Pavel către Filipeni
Ebook159 pages3 hours

Atingerea Țintei: O expunere a Epistolei lui Pavel către Filipeni

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Atingerea țintei este un comentariu foarte interesant și ușor de înțeles al epistolei lui Pavel către biserica din Filipi. În paginile acestui comentariu scurt, dar foarte profund, Dr. Brian Bailey arată faptul că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și, pe măsură ce umblăm cu El, ne va ajuta să atingem ținta înaltei chemări a lui Dumnezeu în Isus Hristos.
LanguageRomână
Release dateSep 1, 2020
ISBN9781596659919
Atingerea Țintei: O expunere a Epistolei lui Pavel către Filipeni
Read preview

Read more from Dr. Brian J. Bailey

Related to Atingerea Țintei

Related ebooks

Christianity For You