Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Dorinta Puiului De Ren
Unavailable
Dorinta Puiului De Ren
Unavailable
Dorinta Puiului De Ren
Ebook13 pages3 minutes

Dorinta Puiului De Ren

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Micul ren e hărăzit cu un dar deosebit, însă el nu-și dorește decât să fie asemenea celorlalți reni. Apoi, într-o noapte, văzând pe cer steaua Crăciunului, își pune o dorință și... pornește într-o aventură uimitoare. O încântătoare poveste în versuri, care te va face să simți la fiecare lectură farmecul reînnoit al sărbătorilor.

LanguageRomână
Release dateAug 7, 2020
ISBN9786060731450
Unavailable
Dorinta Puiului De Ren

Related to Dorinta Puiului De Ren

Related ebooks

Children's Games & Activities For You

View More

Reviews for Dorinta Puiului De Ren

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words