Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Temeliile credinței
Temeliile credinței
Temeliile credinței
Ebook325 pages3 hours

Temeliile credinței

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Este cunoscut faptul că învățătura pe care o avem ne va determina destinul. În acest studiu despre învățăturile biblice, dr. Caram va explora principalele doctrine pe care s-a întemeiat biserica creștină, oferindu-ne chei pentru a recunoaște doctrina corectă și modul cum putem fi transformați în “epistole vii”, având legea lui Dumnezeu scrisă în inimile noastre.
LanguageRomână
Release dateMay 29, 2020
ISBN9781596659896
Temeliile credinței
Read preview

Read more from Dr. Paul G. Caram

Related to Temeliile credinței

Related ebooks

Reviews for Temeliile credinței

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Temeliile credinței - Dr. Paul G. Caram

  TEMELIILE CREDINȚEI

  Doctrinele I - II

  Dr. Paul G. Caram

  Titlul original în limba engleză: „Foundations of the Faith"

  © Paul Caram

  „Temeliile Credinței"

  © 2020 Zion Fellowship Inc.

  Traducerea se bazează pe versiunea 1.0 în limba engleză, Ianuarie 2012, Seventh Printing

  Traducerea în limba română: Delia-Doina Mihai

  Editor: Delia-Doina Mihai

  Publicată de Zion Christian Publishers

  A Zion Fellowship ® Ministry

  Publicată ca și carte electronică în limba română în luna Mai 2020

  E-book ISBN 1-59665-989-0

  Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă în nicio formă și prin niciun mijloc electronic sau mecanic fără permisiunea scrisă a editorului,

  cu excepția cazului unor citate scurte în articole sau recenzii.

  Dacă nu se menționează altfel, toate citatele Scripturii din această carte sunt preluate din versiunea Dumitru Cornilescu, 1924.

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba engleză, vă rugăm contactați

  Zion Christian Publishers la:

  P.O. Box 70

  Waverly, New York 14892

  Phone: (607) 565 2801

  Toll free: 1-877-768-7466

  Fax: 607-565-3329

  http://www.zcpublishers.com/

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba română, vă rugăm contactați

  Onisim Moisa

  Email: contact@zionromania.ro

  Telefon: 0723975578

  DOCTRINA ÎNTÂI

  Planul general:

   I. INTRODUCERE ÎN DOCTRINĂ

   II. DOCTRINA LUI DUMNEZEU

   III. DOCTRINA LUI HRISTOS

  INTRODUCERE ÎN DOCTRINĂ

  Doctrina, în forma ei cea mai simplă, înseamnă învățătură. În Noul Testament, ea înseamnă atât actul, cât și conținutul învățăturii. Doctrina reprezintă un corp de învățătură ce constituie un standard al ortodoxiei; un set de principii și practici.

  A). DOCTRINE MAJORE ALE BIBLIEI

  1. Teologia studiul lui Dumnezeu, inclusiv al numelor, atributelor, caracterului Său și al Trinității.

  2. Bibliologia studiul Scripturilor, canonizarea, autenticitatea Lor și cine a fost autorul uman al acestora. Acest lucru este acoperit de un curs denumit Introducere biblică.

  3. Cristologia studiul Domnului Isus Hristos. Sunt studiate divinitatea și umanitatea Lui, nume și titluri, moartea și învierea, precum și lucrările Lui de slujire în calitate de Profet, Preot și Împărat.

  4. Pneumatologia – studiul Duhului Sfânt. În calitate de cel de-al Treilea Membru al Trinității, sunt analizate Persoana și slujirea Duhului Sfânt. Este analizată implicarea Lui în creație, până în prezent. De asemenea, sunt comparate botezul în Duhul Sfânt și cele șapte duhuri ale Domnului. Acest studiu este acoperit de un alt curs, intitulat Mângâietorul.

  5. Antropologia studiul omului ca ființă tripartită – trup, suflet și duh. Sunt analizate crearea și căderea Lui, împreună cu scopul original al lui Dumnezeu pentru bărbat și femeie.

  6. Hamartiologia studiul păcatului. Sunt diferențiate păcatul original, păcatul moștenit și cel diferențiat.

  7. Soteriologia studiul mântuirii. Acest lucru ar include definiția multor termeni precum mântuirea, ispășirea, împăcarea, sfințirea, îndreptățirea și eradicarea.

  8. Eclesiologia studiul Bisericii. Aceasta este o privire asupra bisericii universale și a scopurilor veșnice ale lui Dumnezeu. De asemenea, sunt studiate biserica locală, conducerea ei, oficiile, funcțiile și ritualurile ei, cum ar fi botezul în apă și împărtășirea. Acest lucru este acoperit în alt curs, numit Biserica Locală.

  9. Angelologia studiul îngerilor și demonilor. Angelologia analizează căderea lui Lucifer și revolta din cer, precum și modul în care acest lucru afectează lumea astăzi. Avem un curs separat de angelologie.

  10. Escatologia studiul sfârșitului vremii. A doua venire a lui Hristos, Antihristul, necazul cel mare, Mileniul și cerul cel nou sunt analizate în profunzime. Aceste subiecte sunt acoperite în alte două cursuri – Daniel și Apocalipsa.

  Cele menționate anterior constituie arii doctrinare de bază ale Bibliei. Pe lângă acestea, există multe alte doctrine subsumate celor zece de mai sus. Între acestea, amintim: vindecarea divină, finanțele, căsătoria, muzica și închinarea, unitatea, restaurarea Bisericii și a Israelului ș.a.

  PRIMA doctrină se concentrează pe Dumnezeu și pe Hristos. Doctrina A DOUA este doctrina despre om, păcat și mântuire. Așadar, în acest manual analizăm cinci domenii de bază ale adevărului.

  B). NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA DOCTRINEI

  Ce este doctrina? Așa cum am menționat deja, doctrina în forma ei cea mai simplă înseamnă învățătură. În Noul Testament, ea reprezintă atât actul, cât și conținutul învățăturii. Practic, doctrina se referă la un anumit corp de învățătură, folosit ca standard al ortodoxiei; un set de principii și de practici. Doctrina nu este ceva de care trebuie să fugim. Doctrina corectă reprezintă adevărul. Ea este revigorantă, precum roua dimineții, ce cade din cer (Deut. 32:2).

  Isus avea doctrină: …noroadele au rămas uimite de învăţătura (doctrina) Lui; căci El îi învăţa ca unul care avea putere… (Mt. 7:28-29). Isus a pretins că doctrina Lui era de sorginte divină. El a declarat: Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. (vezi In. 7:16-17).

  Doctrina apostolilor: Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. (Fap. 2:42). După Ziua Cincizecimii, doctrina creștină (corpul de învățături ortodoxe) a început să fie formulată și prezentată celor care au răspuns Evangheliei. Apostolii și-au primit doctrina de la Hristos, Piatra din capul unghiului (Ef. 2:20, 3:5).

  De unde ne primim doctrina? Trebuie să renunțăm la propriile noastre idei și convingeri. Unii oameni sunt gata să moară pentru convingerile lor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că sunt convingerile lui Dumnezeu, nu ale noastre. Pavel și-a primit Evanghelia de la Dumnezeu (Gal. 1:11-12). Trebuie să ne luăm doctrina (învățăturile, ideile și convingerile) de la Dumnezeu. Nu trebuie să prezentăm propriile noastre păreri. Doar adevărul rostit la timpul potrivit, sub ungerea Duhului Sfânt, îi va ajuta pe oameni. Propriile noastre idei nu îi vor ajuta, ci doar îi vor împiedica pe alții. D