Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Testamentele celor doisprezece patriarhi
Testamentele celor doisprezece patriarhi
Testamentele celor doisprezece patriarhi
Ebook93 pages2 hours

Testamentele celor doisprezece patriarhi

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

TESTAMENTELE CELOR DOISPREZECE PATRIARHI este un text religios de natură etică și profetică, datat de unii cercetători în secolul I sau II după Hristos, ca fiind un document creștin, iar de alți cercetători în perioada 400-100 înainte de Hristos, ca document evreiesc dar cu posibile interpolări creștine ulterioare. Documentul se presupune a fi ultimele cuvinte adresate pe patul de moarte de cei doisprezece fii ai lui Iacov (numit ulterior Israel), aceștia fiind cei doisprezece patriarhi ai semințiilor poporului Israel. Fiecare „Testament” abordează o patimă sau un păcat și cuprinde, în proporții variabile, o scurtă relatare a vieții patriarhului respectiv, îndemnuri morale legate de patima respectivă, și pe alocuri prorocii despre venirea lui Mesia. Oricum am considera documentul în sine - ca text evreiesc interpolat sau nu de creștini - vechimea sa ne oferă o mostră de gândire a perioadei de la începutul erei creștine.

LanguageRomână
Release dateMay 4, 2020
ISBN9780463733097
Testamentele celor doisprezece patriarhi

Related to Testamentele celor doisprezece patriarhi

Related ebooks

Christianity For You