Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

La revedere Bucuresti, Bonjour la Suisse, Grüezi wieder Bukarest
La revedere Bucuresti, Bonjour la Suisse, Grüezi wieder Bukarest
La revedere Bucuresti, Bonjour la Suisse, Grüezi wieder Bukarest
Ebook170 pages2 hours

La revedere Bucuresti, Bonjour la Suisse, Grüezi wieder Bukarest

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O carte document despre trecerea « cortinei de fier » în timpul regimului comunist din România. O radiografie a societatii comuniste din anii 1980, modul în care erau tratati cei ce alegeau sa paraseasca sistemul si sa aleaga libertatea si democratia. O serie de secvente, câteodata triste, altadata hazlii pe care le întâmpina candidatul la emigrare, în drumul lui spre libertate.

LanguageRomână
Release dateMar 12, 2020
ISBN9780463039472
La revedere Bucuresti, Bonjour la Suisse, Grüezi wieder Bukarest

Related to La revedere Bucuresti, Bonjour la Suisse, Grüezi wieder Bukarest

Related ebooks

Political Ideologies For You

View More