Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Glasul puternic al lui Dumnezeu
Glasul puternic al lui Dumnezeu
Glasul puternic al lui Dumnezeu
Ebook273 pages3 hours

Glasul puternic al lui Dumnezeu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Adesea, mulți creștini nu recunosc glasul lui Dumnezeu sau au fost înșelați să creadă că altă voce este a Lui. Rev. Tucker își va încuraja cititorii asupra faptului că pot într-adevăr auzi ei înșiși vocea lui Dumnezeu. El va răspunde la întrebările:

  • Cum putem ajunge să cunoaștem glasul lui Dumnezeu?
  • Cum îl putem distinge de multe alte voci ale lumii?
  • Cum putem evita înșelarea?
  • Care este relația dintre auzirea glasului Său și credință, neprihănire și înțelepciune?
LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2020
ISBN9781596659803
Glasul puternic al lui Dumnezeu
Read preview

Read more from Rev. Robert A. Tucker

Related to Glasul puternic al lui Dumnezeu

Related ebooks

Christianity For You