Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cortul lui Moise
Cortul lui Moise
Cortul lui Moise
Ebook140 pages1 hour

Cortul lui Moise

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mai are Cortul lui Moise vreo semnificație pentru credincioșii de astăzi? Da! El nu reprezintă doar o clădire istorică, ci are foarte multe înțelesuri pentru noi. Domnul i-a spus lui Moise: “Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.” Acest lucru dezvăluie inima lui Dumnezeu – de a Se afla în intimitate și părtășie cu oamenii Săi.

În acest studiu care are o ungere specială, Dr. Bailey explică pe larg multe adevăruri ascunse din Cortul lui Moise, conducându-ne prin experiențele spirituale care au loc în Curtea Exterioară, Locul Sfânt și până în prezența lui Dumnezeu din Locul Preasfânt. Studiul acestor adevăruri le permite credincioșilor să dobândească o înțelegere mai profundă a căilor Sale, cu scopul de a ne așeza și a rămâne “la umbra Celui Atotputernic”.
LanguageRomână
Release dateNov 15, 2019
ISBN9781596659834
Cortul lui Moise
Read preview

Read more from Dr. Brian J. Bailey

Related to Cortul lui Moise

Related ebooks

Christianity For You