Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Salvarea lui Jay: Cartea a Treia în Seria Familia Winston
Unavailable
Salvarea lui Jay: Cartea a Treia în Seria Familia Winston
Unavailable
Salvarea lui Jay: Cartea a Treia în Seria Familia Winston
Ebook212 pages2 hours

Salvarea lui Jay: Cartea a Treia în Seria Familia Winston

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Jay nu dorea decât să se amuze. În schimb, și-a pierdut inima și liniștea sufletească.
Jay nu este un bărbat prea la locul lui. Poate citi mintea oamenilor, deși nu foarte bine și nu întotdeauna. Cu toatea acestea, își folosește talentele pentru a juca cărți și a câștiga.
Din păcate, joacă o dată în plus. Își pierde banii și abia scapă în viață, dar numai pentru că are un înger păzitor. Acum trebuie să decidă dacă ceea ce simte pentru acel înger este recunoștință sau iubire.
LanguageRomână
PublisherRowena Dawn
Release dateJan 3, 2019
ISBN9788829588558
Unavailable
Salvarea lui Jay: Cartea a Treia în Seria Familia Winston
Author

Rowena Dawn

Rowena Dawn enjoys writing romance and mysteries. Born in Europe, she defines herself as a child of the world. She loves traveling and discovering new places and new people. Most of her spare time is spent with her pug - the most obnoxious dog ever seen, as everybody labels him. She  will have a new romance series published soon!

Read more from Rowena Dawn

Related to Salvarea lui Jay

Related ebooks

Reviews for Salvarea lui Jay

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words