Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ciutat Princesa
Ciutat Princesa
Ciutat Princesa
Ebook313 pages5 hours

Ciutat Princesa

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ciutat Princesa és un relat en primera persona en què s'expliquen una sèrie de vivències polítiques entre l'octubre de 1996 i l'octubre de 2017, des del desallotjament del Cine Princesa a Barcelona fins al referèndum de l'1 d'octubre. El fil del relat és: què hem après? Per això es parla des del singular de qui viu i es transforma amb cadascuna de les situacions recollides i des del plural dels nosaltres que li donen sentit. Ciutat Princesa és una crònica de ciutat que recull una visió del que han estat els moviments socials que van despertar-se a la Barcelona postolímpica i a d'altres ciutats europees i que es van connectar amb les protestes i els moviments del món global fins avui. De la ciutat-marca a la globalització neoliberal i les seves crisis: quins són els mapes viscuts de les resistències? Ciutat Princesa és un assaig de pensament en què els problemes filosòfics i polítics, així com les idees que els travessen, van a trobar les vivències concretes on arrelen i de les quals provenen. El problema del nosaltres, la qüestió del compromís, la relació entre vida política i ciutat, la crisi dels horitzons revolucionaris, etc., són elaborats aquí des de l'evolució d'una vida que descobreix la complicitat, l'experiència col·lectiva i l'amistat.
LanguageCatalà
Release dateApr 4, 2018
ISBN9788417355340
Ciutat Princesa
Author

Marina Garces

Marina Garcés (Barcelona, 1973) es filósofa, autora de libros como Un mundo común, Filosofía inacabada, Fuera de clase, Ciudad Princesa y Escuela de aprendices. Es profesora de la Universitat Oberta de Catalunya e impulsora del colectivo Espai en Blanc y de la Escola de Pensament del Teatre Lliure. En Anagrama ha publicado Nueva ilustración radical y Nova il·lustració radical (Premio Ciutat de Barcelona de Ensayo 2017) y El tiempo de la promesa y El temps de la promesa.

Read more from Marina Garces

Related to Ciutat Princesa

Related ebooks