Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mesaje de dincolo de timp: Conversații cu Sinele Divin
Mesaje de dincolo de timp: Conversații cu Sinele Divin
Mesaje de dincolo de timp: Conversații cu Sinele Divin
Ebook89 pages1 hour

Mesaje de dincolo de timp: Conversații cu Sinele Divin

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Am citit într-o carte căci sărăcia aparține acelor oameni care nu vor să iasă din zona de confort ca să își poată descoperi pasiunea sau vocația acunsă din suflet.
Am scris această carte după ce am trăit experiența unui cancer depășindu-mi ego-ul care mă oprea mereu de a fi eu insămi să îmi duc misiunea până la capăt. L-am lăsat doar pe Dumnezeu să îmi conducă mâna pentru a fi doar unealta sa prin care un crâmpei de lumină să ajungă și la tine. Această carte este a ta îți aparține. Primești doar răspunsuri la întrebările ce le avem referitor la viață, iubire, iertare lipsa banilor sau existența bolilor direct de la sursă stând la masă la taclale cu Dumnezeu sau dacă îți place mai mult cuvântul Sinele Divin. Eu sunt picătura care cade la fereastra ta adusă de o rafală de vânt. Omule suntem atât de mici și totuși atât de mari bucură-te de orice clipă și trăiește la maxim IUBIREA sub toate formele ei. Fiecare clipă este unică și ireversibilă. Învață să iubești. Învață să te ierți pe tine pentru ca apoi să poți ierta pe alții.

LanguageRomână
PublisherDoina Cotfas
Release dateNov 9, 2019
ISBN9780463497494
Mesaje de dincolo de timp: Conversații cu Sinele Divin
Author

Doina Cotfas

I read in a book that poverty belongs to those who do not want to exit their comfort zone to discover their passion or their calling, hidden within their soul.I wrote this book after I lived the experience of a cancer, overcoming the ego that always prevented me from being myself, from fulfilling my mission. I only left God to lead my hand, to be His tool, through which a glimpse of light reaches out to you. This book is yours, it belongs to you. You only get answers to the questions that we have in regards to life, love, forgiveness, lack of money or existence of diseases, directly from the source, sitting at the table and talking to God or, if you prefer the term, the Divine Self. I am the drop that falls on your window, blown by the wind. Human, we are so small and still, so big, enjoy every moment and experience LOVE at its maximum, under all its forms. Every moment is unique and irreversible. Learn to love. Learn to forgive yourself, so that you can forgive the others, afterwards.

Read more from Doina Cotfas

Related to Mesaje de dincolo de timp

Related ebooks

New Age & Spirituality For You