Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Köztünk marad
Unavailable
Köztünk marad
Unavailable
Köztünk marad
Ebook465 pages5 hours

Köztünk marad

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Caleb Stoltz csapdába esett két világ között. Bár tudásszomja, kíváncsisága arra ösztökéli, hogy fordítson hátat a gyökereinek, haldokló bátyjának tett ígérete – mely szerint amish hitben neveli fel elárvult unokahúgát és unokaöccsét – Middle Grove-hoz köti, ahol az élet középpontjában a család, a gazdálkodás és a hit áll.
Aztán szörnyű szerencsétlenség történik, és Caleb egyik pillanatról a másikra a csúcstechnológiájú orvostudomány és a modern, rohanó lét ijesztő világában találja magát.

Dr. Reese Powell arra készül, hogy csatlakozzon gazdag, sikeres orvos szülei praxisához, és lépésről lépésre, elszántan halad e felé a cél felé. Hajtja a vágy, hogy megfeleljen édesapja és édesanyja elvárásainak. Amikor azonban egy baleset következményeként belép az életébe Caleb Stoltz, olyan helyzettel kénytelen szembenézni, amely elbizonytalanítja, és végül rábírja, hogy megkérdőjelezze a tervei helyességét…
LanguageMagyar
Release dateOct 2, 2019
ISBN9789634488293
Unavailable
Köztünk marad

Related to Köztünk marad

Related ebooks

Reviews for Köztünk marad

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words