Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cunoaște-ți Biblia
Cunoaște-ți Biblia
Cunoaște-ți Biblia
Ebook643 pages6 hours

Cunoaște-ți Biblia

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În calitate de credincioși, este de o importanță vitală să fim bine-întemeiați în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a rămâne fermi în vremurile care vor veni. A poseda o privire de ansamblu, comprehensivă, a Bibliei este o obligație și va deveni realitate citind această carte care beneficiază de ungerea sfântă. Această privire de ansamblu asupra celor 66 de cărți ale Bibliei include un scurt comentariu despre perioada intertestamentară a istoriei biblice. Dr. Bailey s-a focalizat asupra unor concepte-cheie în fiecare din studii și a presărat multe percepții minunate din vasta sa experiență. Prin intermediul acestui studiu bine scris, vei înțelege cu ușurință adevărurile remarcabile care străbat paginile Cărții lui Dumnezeu și vei dobândi o dorință mai mare de a studia Cuvântul Său.
LanguageRomână
Release dateAug 1, 2019
ISBN9781596659766
Cunoaște-ți Biblia

Related to Cunoaște-ți Biblia

Related ebooks

Christianity For You