Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Predica de pe Munte
Predica de pe Munte
Predica de pe Munte
Ebook215 pages1 hour

Predica de pe Munte

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mesajul Vechiului Testament a fost unul pe care omul nu a fost în stare să-l îndeplinească niciodată. Cu toate acestea, în Predica Sa de pe Munte, Hristos a dat Bisericii Noului Testament o lege superioară, un mesaj al harului și al adevărului care permite omenirii să triumfe asupra tuturor lucrurilor. În comentariul său despre Predica de pe Munte, rev. Daniel G. Caram oferă o explicație clară și echilibrată a legii superioare a lui Hristos pentru Biserica Noului Testament, astfel încât să putem fi acei sfinți care trăiesc o viață victorioasă și abundentă în Hristos Isus.
LanguageRomână
Release dateSep 17, 2019
ISBN9781596659780
Predica de pe Munte
Read preview

Read more from Rev. Daniel G. Caram

Related to Predica de pe Munte

Related ebooks

Christianity For You