Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cartea Faptele Apostolilor
Cartea Faptele Apostolilor
Cartea Faptele Apostolilor
Ebook616 pages6 hours

Cartea Faptele Apostolilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dr. Paul Caram scrie un comentariu inspirațional asupra cărții Faptelor, arătând cum aceasta este o relatare divină a unei mișcări noi a lui Dumnezeu. Domnul venise să dea viață celor care erau burdufuri noi și Și-a construit Biserica pe temelia apostolilor Mielului. De asemenea, dr. Caram descrie modul în care noi, în calitate de credincioși, trebuie să facem parte din mișcarea lui Dumnezeu de întemeiere a Împărăției Sale aici pe Pământ și felul în care Biserica lui Hristos va face „lucrări mai mari”, pentru că El S-a dus la Tatăl Lui și ne-a trimis Duhul Său cel Sfânt.
LanguageRomână
Release dateSep 4, 2019
ISBN9781596659797
Cartea Faptele Apostolilor
Read preview

Read more from Dr. Paul G. Caram

Related to Cartea Faptele Apostolilor

Related ebooks

Books Recommended For You