Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Неоткрытые открытия или Кто это придумал? (Neotkrytye otkrytija ili Kto jeto pridumal?)
Неоткрытые открытия или Кто это придумал? (Neotkrytye otkrytija ili Kto jeto pridumal?)
Неоткрытые открытия или Кто это придумал? (Neotkrytye otkrytija ili Kto jeto pridumal?)
Ebook416 pages9 hours

Неоткрытые открытия или Кто это придумал? (Neotkrytye otkrytija ili Kto jeto pridumal?)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Узнайте неизвестное об известных открытиях и их первооткрывателях!
Все мы со школьной скамьи знаем, что Колумб открыл Америку, Кук — Австралию, а Ньютон — автор трех знаменитых законов. Это аксиома. Но истории известен феномен «множественного открытия», когда изобретателя по каким-то причинам забывали, а его открытие приписывали другому человеку. Эта книга расскажет, кто на самом деле открыл Америку, нашел вакцину от полиомиелита, изобрел радио, телефон, электронное телевидение и паровоз, кто автор метода решения кубических уравнений и периодической системы химических элементов… Uznajte neizvestnoe ob izvestnyh otkrytijah i ih pervootkryvateljah!
Vse my so shkol'noj skam'i znaem, chto Kolumb otkryl Ameriku, Kuk — Avstraliju, a N'juton — avtor treh znamenityh zakonov. Jeto aksioma. No istorii izvesten fenomen «mnozhestvennogo otkrytija», kogda izobretatelja po kakim-to prichinam zabyvali, a ego otkrytie pripisyvali drugomu cheloveku. Jeta kniga rasskazhet, kto na samom dele otkryl Ameriku, nashel vakcinu ot poliomielita, izobrel radio, telefon, jelektronnoe televidenie i parovoz, kto avtor metoda reshenija kubicheskih uravnenij i periodicheskoj sistemy himicheskih jelementov…

LanguageРусский
Release dateApr 19, 2019
ISBN9786171252042
Неоткрытые открытия или Кто это придумал? (Neotkrytye otkrytija ili Kto jeto pridumal?)
Read preview

Related to Неоткрытые открытия или Кто это придумал? (Neotkrytye otkrytija ili Kto jeto pridumal?)

Related ebooks

Medical For You