Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tell Dyrene: Havbunnsversjon
Tell Dyrene: Havbunnsversjon
Tell Dyrene: Havbunnsversjon
Ebook56 pages10 minutes

Tell Dyrene: Havbunnsversjon

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Serien Tell Dyrene er en veldig gøyal måte å introdusere barnet til telling og tall. Havdypsversjonen har over 30 sider med flotte kunstverk og tall og bokstaver som er klare og fine. Barnet oppfordres til å telle alle de fargerike skapningene i bildene, og belønnes for arbeidet.

 

En flott bok for barn fra 3 år og eldre! Omtrent 40 sider til sammen. Beskrivelser av mine andre populære barnebøker inkluderes etter hovedteksten (5 sider til).

LanguageNorwegian
PublisherS.E. Gordon
Release dateOct 8, 2018
ISBN9781386861607
Tell Dyrene: Havbunnsversjon
Author

Scott Gordon

Scott Gordon is a successful children's book author, with over two hundred books to his credit. He also writes science fiction, fantasy and horror under the pen name S.E. Gordon.

Read more from Scott Gordon

Related authors

Related to Tell Dyrene

Reviews for Tell Dyrene

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Tell Dyrene - Scott Gordon

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1