Dr Nils ir Thuner Inneschtadt
Dr Nils ir Thuner Inneschtadt
Dr Nils ir Thuner Inneschtadt
Ebook33 pages6 minutes

Dr Nils ir Thuner Inneschtadt

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dr Nils, e chline Waudmönsch, het e Üüle aus Fründin. Wo die geng truuriger wird, versuecht dr Nils ihre zhäufe. Er macht sich uf d Suechi nach em ne ganz beschtimmte Pflänzli, wo d Üüle wider söu glücklecher mache.

Uf em Wäg chunnt dr Nils ds erschte Mau i sim Läbe i d Schtadt. Dert erläbt er ei Überraschig nach der angere. Schliesslech fingt er de e Frou mit Zouberböhndli.

E berüehrendi Gschicht über ds Glück vor üs ne Füess und e Idee, wie mir Dankbarkeit i üsem Autag chöi kultiviere.
LanguageDeutsch
Release dateAug 2, 2018
ISBN9783746039749
Dr Nils ir Thuner Inneschtadt
Read preview

Related to Dr Nils ir Thuner Inneschtadt

Related ebooks

Books Recommended For You