Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mecanica fenomenologică
Mecanica fenomenologică
Mecanica fenomenologică
Ebook587 pages9 hours

Mecanica fenomenologică

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O privire de ansamblu asupra mecanicii clasice, care intenționează să ofere o acoperire a principiilor și tehnicilor fundamentale, un domeniu vechi dar care se află la baza întregii fizicii, și care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare rapidă. Se subliniază principiile de bază fenomenologice, fără a insista pe un formalism excesiv.
Cartea începe cu o introducere în mecanică cu conceptele de bază, urmată de cele trei legi de mișcare ale lui Newton (inerția, forța, și acținuea și reacțiunea), mecanica unidimensională (liniară - viteza, accelerația, căderea liberă, masa inerțială și gravitaţională, forțe și interacțiuni, noțiuni de statică și dinamică, impulsul, coliziuni), energia (lucrul mecanic, puterea, energia potențială și cinetică, surse de energie) și un capitol special pentru mecanica mașinilor. Mișcarea de rotație este detaliată prin mișcarea circulară (momentul unghiular, forța centripetă, forța centrifugă, gravitația artificială). SUnt dedicate capitole speciale gravitației (legea universală a gravitației, câmpul gravitațional, teoria gravitației a lui Tesla și teoriile moderne ale gravitației) și mișcarea proiectilelor și sateliților (balistica - proiectile, sateliți artificiali, orbite circulare și eliptice).
O carte pentru studiul personal, concisă și ușor de citit, care clarifică aceste teorii și profunzimea mecanicii newtoniene, cel mai important domeniu al fizicii pe care se bazează toate celelalte abordări teoretice și explicații ale fenomenelor fizice.

LanguageRomână
Release dateJul 5, 2018
ISBN9786069466520
Mecanica fenomenologică
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House. Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD) Member of Rotary Club Bucuresti Atheneum Cofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and Software Initiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and Teleactivities Member of Internet Society Initiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking Society Cofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in Romania Physicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Mecanica fenomenologică

Related ebooks