Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Conferinta Regionala de Insolventa
Conferinta Regionala de Insolventa
Conferinta Regionala de Insolventa
Ebook63 pages27 minutes

Conferinta Regionala de Insolventa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Conferinţa Regională de Insolvenţă : Incidenţa legilor nepenale şi a celor penale asupra procedurii insolvenţei organizată de UNPIR Filiala Timiș și Curtea de Apel Timișoara, în colaborare cu Tribunalul Timiș, Tribunalul Arad și Facultatea de Drept Timișoara - Universitatea de Vest din Timișoara se adresează practicienilor în insolvență, avocaților, executorilor judecătorești, notarilor, economiștilor, reprezentanților autorităților de stat și persoanelor interesate de procedura insolvenței.

LanguageRomână
Release dateApr 19, 2017
Conferinta Regionala de Insolventa

Read more from Unpir Filiala Timis

Related to Conferinta Regionala de Insolventa

Related ebooks

Law For You

View More

Reviews for Conferinta Regionala de Insolventa

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Conferinta Regionala de Insolventa - UNPIR Filiala Timis

  Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România - UNPIR - a luat fiinţă în anul 1999 în condiţiile legii de organizare a profesiei şi de constituire a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare.

  La începutul anului 2001, a fost aprobată includerea în Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.) şi a ocupaţiilor de administrator judiciar şi lichidator.

  Prin Legea privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale din România a fost confirmată calitatea de practician în reorganizare şi lichidare ca profesie reglementată, conferindu-se totodată Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare rolul de autoritate competentă în evaluarea şi atestarea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi a celorlalte state, care vor dori să activeze ca administratori judiciari sau lichidatori în România, având calitatea de practicieni în insolvenţă în statele în care îşi au domiciliul sau sediul profesional.

  Prin Rezoluţia din 16.12.2003 Parlamentul European a concluzionat că sunt necesare reguli în contextul specific al fiecărei profesii, mai ales în ceea ce priveşte organizarea profesiei, calificările, etica profesională, controlul, imparţialitatea, competenţa membrilor, prevenirea conflictelor de interese şi a publicităţii mincinoase.

  Atât legea care reglementează activitatea practicienilor în insolvenţă, cât şi Statutul profesiei şi Codul de etică profesională sunt aliniate legislaţiei comunitare neavând prevederi contrare Directivei Servicii a Uniunii Europene privind libera circulaţie a serviciilor.

  UNPIR FILIALA TIMIŞ

  În anul înființării Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România - 1999 -, în județul Timiș erau înscriși 9 practicieni în insolvență și o societate profesională.

  UNPIR Filiala Timiş a fost constituită la data de 06.03.2000, în condiţiile legii de organizare a profesiei şi de constituire a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România, când a avut loc Adunarea Constitutivă a Filialei Timiș a UNPRL, cu reprezentanții a 3 județe: Timiș, Arad și Caraș-Severin. Ulterior, județele Arad și Caraș-Severin s-au desprins din Filiala Timiș, înființându-și filiale proprii.

  În prezent, în cadrul UNPIR Filiala Timiș sunt înscriși 168 de membrii, dintre care 121 practicieni în insolvență compatibili, organizați în cabinete individuale sau societăți profesionale.

  Primul Comitet de Conducere al filialei a fost format din: Ion Ana - președinte, Nicolae Gherănescu, Petru Prohorov și Boris Wizental, având ca cenzor pe Ioan Iosa și 4 membrii în Consiliul de Disciplină, respectiv Marius Moț - președinte, Dan Eremia, Dorel Târnoveanu și Dana

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1