Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Выращиваем лекарственные и пряные травы на участке, балконе, подоконнике. Советы по посадке, сбору и применению (Vyrashhivaem lekarstvennye i prjanye travy na uchastke, balkone, podokonnike. Sovety po posadke, sboru i primeneniju)
Выращиваем лекарственные и пряные травы на участке, балконе, подоконнике. Советы по посадке, сбору и применению (Vyrashhivaem lekarstvennye i prjanye travy na uchastke, balkone, podokonnike. Sovety po posadke, sboru i primeneniju)
Выращиваем лекарственные и пряные травы на участке, балконе, подоконнике. Советы по посадке, сбору и применению (Vyrashhivaem lekarstvennye i prjanye travy na uchastke, balkone, podokonnike. Sovety po posadke, sboru i primeneniju)
Ebook494 pages2 hours

Выращиваем лекарственные и пряные травы на участке, балконе, подоконнике. Советы по посадке, сбору и применению (Vyrashhivaem lekarstvennye i prjanye travy na uchastke, balkone, podokonnike. Sovety po posadke, sboru i primeneniju)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

• Выращивание однолетних и многолетних трав
• Сбор, хранение, переработка лекарственных и пряных растений
Вырастить мяту, базилик, рукколу, укроп,
шалфей, лаванду, эхинацею можно на участке, подоконнике, балконе, в пали­саднике! Книга рассказывает о свойствах трав, дает рекомендации по посадке и уходу за ними в домашних условиях или на даче, объясняет, когда и как правильно собирать урожай.
Практичное дополнение!
Рекомендации по состав­лению пряных
кулинарных смесей и лекарственных сборов! • Vyrashhivanie odnoletnih i mnogoletnih trav

• Sbor, hranenie, pererabotka lekarstvennyh i prjanyh rastenij

Vyrastit' mjatu, bazilik, rukkolu, ukrop,

shalfej, lavandu, jehinaceju mozhno na uchastke, podokonnike, balkone, v pali­sadnike! Kniga rasskazyvaet o svojstvah trav, daet rekomendacii po posadke i uhodu za nimi v domashnih uslovijah ili na dache, ob#jasnjaet, kogda i kak pravil'no sobirat' urozhaj.

Praktichnoe dopolnenie!

Rekomendacii po sostav­leniju prjanyh

kulinarnyh smesej i lekarstvennyh sborov!
LanguageРусский
Release dateApr 18, 2018
ISBN9786171206700
Выращиваем лекарственные и пряные травы на участке, балконе, подоконнике. Советы по посадке, сбору и применению (Vyrashhivaem lekarstvennye i prjanye travy na uchastke, balkone, podokonnike. Sovety po posadke, sboru i primeneniju)
Read preview

Related to Выращиваем лекарственные и пряные травы на участке, балконе, подоконнике. Советы по посадке, сбору и применению (Vyrashhivaem lekarstvennye i prjanye travy na uchastke, balkone, podokonnike. Sovety po posadke, sboru i primeneniju)

Related ebooks

Books Recommended For You