Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Секреты домашнего копчения (Sekrety domashnego kopchenija)
Секреты домашнего копчения (Sekrety domashnego kopchenija)
Секреты домашнего копчения (Sekrety domashnego kopchenija)
Ebook854 pages4 hours

Секреты домашнего копчения (Sekrety domashnego kopchenija)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Все тонкости изготовления домашних деликатесов!
• Описание технологии горячего и холодного копчения
• Рецепты аппетитных блюд «с дымком»
• Советы по созданию стационарных и переносных коптилен

В книге вы найдете подробное описание технологии холодного и горя­чего копчения, соления, маринования, а также множество рецептов приготовления мяса, птицы, рыбы, грибов, сыра, фруктов. Бастурма и ветчина, карбонад и сырокопченый окорок, копченые лещ и щука, колбаски и сало, копченый шпик и грудинка, пастрома и пашина, копченая курица и утка, вяленые абрикосы, дыня, помидоры – ваш стол будет ломиться от домашних деликатесов, и при этом вы будете уверены в их качестве!
ПРАКТИЧНЫЙ БОНУС! Схемы и инструкции по сборке переносных и стационарных коптилен, которые можно соорудить как дома, так и на даче.Vse tonkosti izgotovlenija domashnih delikatesov!

• Opisanie tehnologii gorjachego i holodnogo kopchenija

• Recepty appetitnyh bljud «s dymkom»

• Sovety po sozdaniju stacionarnyh i perenosnyh koptilenV knige vy najdete podrobnoe opisanie tehnologii holodnogo i gorja­chego kopchenija, solenija, marinovanija, a takzhe mnozhestvo receptov prigotovlenija mjasa, pticy, ryby, gribov, syra, fruktov. Basturma i vetchina, karbonad i syrokopchenyj okorok, kopchenye leshh i shhuka, kolbaski i salo, kopchenyj shpik i grudinka, pastroma i pashina, kopchenaja kurica i utka, vjalenye abrikosy, dynja, pomidory – vash stol budet lomit'sja ot domashnih delikatesov, i pri jetom vy budete uvereny v ih kachestve!

PRAKTIChNYJ BONUS! Shemy i instrukcii po sborke perenosnyh i stacionarnyh koptilen, kotorye mozhno soorudit' kak doma, tak i na dache.
LanguageРусский
Release dateApr 18, 2018
ISBN9786171206342
Секреты домашнего копчения (Sekrety domashnego kopchenija)
Read preview

Related to Секреты домашнего копчения (Sekrety domashnego kopchenija)

Related ebooks

Courses & Dishes For You