Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

120 / 80. Как привести давление в норму без таблеток (120 / 80. Kak privesti davlenie v normu bez tabletok)
120 / 80. Как привести давление в норму без таблеток (120 / 80. Kak privesti davlenie v normu bez tabletok)
120 / 80. Как привести давление в норму без таблеток (120 / 80. Kak privesti davlenie v normu bez tabletok)
Ebook546 pages10 hours

120 / 80. Как привести давление в норму без таблеток (120 / 80. Kak privesti davlenie v normu bez tabletok)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Победа над гипертонией!
120/80. Как привести давление в норму без таблеток
Проблемы с повышенным или пониженным давлением могут возникнуть у любого из нас! Советы этой книги помогут вам раз и навсегда изба­виться от коварного недуга! Как нормализовать давление? Как не допустить перехода пониженного давления в повышенное? Как избавиться от ­гипертонии и не пить таблетки всю жизнь? Книга отвечает на все эти вопросы!
• Основные причины, вызывающие стойкое повышение артериального давления • Эффективные и безопасные методы лечения • Факторы риска и профилактика • Проверенные рецепты народной медицины • Комплекс простых упражнений лечебной физкультуры • Правильное питание для нормализации давления и др.Pobeda nad gipertoniej!

120/80. Kak privesti davlenie v normu bez tabletok

Problemy s povyshennym ili ponizhennym davleniem mogut vozniknut' u ljubogo iz nas! Sovety jetoj knigi pomogut vam raz i navsegda izba­vit'sja ot kovarnogo neduga! Kak normalizovat' davlenie? Kak ne dopustit' perehoda ponizhennogo davlenija v povyshennoe? Kak izbavit'sja ot ­gipertonii i ne pit' tabletki vsju zhizn'? Kniga otvechaet na vse jeti voprosy!

• Osnovnye prichiny, vyzyvajushhie stojkoe povyshenie arterial'nogo davlenija • Jeffektivnye i bezopasnye metody lechenija • Faktory riska i profilaktika • Proverennye recepty narodnoj mediciny • Kompleks prostyh uprazhnenij lechebnoj fizkul'tury • Pravil'noe pitanie dlja normalizacii davlenija i dr.

LanguageРусский
Release dateJan 1, 2018
ISBN9789661477949
120 / 80. Как привести давление в норму без таблеток (120 / 80. Kak privesti davlenie v normu bez tabletok)

Read more from Romanova Elena

Related to 120 / 80. Как привести давление в норму без таблеток (120 / 80. Kak privesti davlenie v normu bez tabletok)

Related ebooks

Medical For You