Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Блюда из лаваша и готового теста (Bljuda iz lavasha i gotovogo testa)
Блюда из лаваша и готового теста (Bljuda iz lavasha i gotovogo testa)
Блюда из лаваша и готового теста (Bljuda iz lavasha i gotovogo testa)
Ebook464 pages2 hours

Блюда из лаваша и готового теста (Bljuda iz lavasha i gotovogo testa)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Настоящая палочка-выручалочка для хозяек!
Легкие или сытные закуски, пицца, лазанья, десерты и запеканки — все это без труда можно приготовить из лаваша или готового теста, слоеного или дрожжевого. Ведь если вы любите вкусную и разно­образную еду, но при этом терпеть не можете часами стоять у плиты, лаваш и готовое тесто — незаменимая находка!Nastojashhaja palochka-vyruchalochka dlja hozjaek!

Legkie ili sytnye zakuski, picca, lazan'ja, deserty i zapekanki — vse jeto bez truda mozhno prigotovit' iz lavasha ili gotovogo testa, sloenogo ili drozhzhevogo. Ved' esli vy ljubite vkusnuju i razno­obraznuju edu, no pri jetom terpet' ne mozhete chasami stojat' u plity, lavash i gotovoe testo — nezamenimaja nahodka!

LanguageРусский
Release dateJan 1, 2018
ISBN9789661472203
Блюда из лаваша и готового теста (Bljuda iz lavasha i gotovogo testa)
Read preview

Related to Блюда из лаваша и готового теста (Bljuda iz lavasha i gotovogo testa)

Related ebooks

Books Recommended For You