Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tentoria
Tentoria
Tentoria
Ebook383 pages5 hours

Tentoria

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

La jumătatea secolului XXII, omenirea intră într-un nou război mondial, care va produce prima generaţie de tentorieni – o armată de oameni bionici creată ca o soluţie extremă pentru restabilirea păcii; primul succes real în perfecţionarea artificială a funcţiilor corpului şi a inteligenţei umane. Cu timpul, tentorienii devin oficial o naţiune care-şi arată tot mai mult adevărata natură: maşini cu trup de om, însetate de sânge şi putere. Astfel, în secolul XXV, marile puteri decid să îi vâneze peste tot în lume şi să îi izoleze într-o regiune pe care o numesc TENTORIA.

Să aibă apariţia acestei naţiuni repercusiuni şi în trecut?
Acţiunea se mută cu 500 de ani înapoi în timp, în anul 2019. Cole este un tânăr de 27 de ani, care trăieşte o viaţă fericită într-o lume cu totul aparte: o Terra cu doar un petic de pământ înconjurat de un singur ocean vast şi cu o populaţie de 12 milioane de oameni condusă de o grupare secretă. Viaţa lui Cole se schimbă brusc, odată cu dezvăluirea adevăratei realităţi a existenţei sale, iar acţiunile teribile încep a se precipita într-o veritabilă goană la extrem, la limita supravieţuirii.

„TENTORIA” ridică întrebări legate de valorile umane, de conflictul dintre virtual şi realitate, dintre prezent şi viitor; despre speranţa omenirii de a rămâne într-o lume palpabilă, non-virtuală, departe de drogul tehnologic, care ne creează o dependenţă tot mai acută, infiltrându-se tot mai mult în corpul nostru.
--- (English)
In the 22nd to 25th centuries a new nation is rising, the tentorians - an army of bionic humans formerly created as an extreme solution to restore peace, yet who in time, have become machines with human bodies, thirsty for blood and power.

Will the birth of this nation have repercussions in the past?
The book moves back in time, to 2019, where young Cole lives a happy life in a bizarre world: An Earth with just a piece of land and a population of 12 million, surrounded by only a vast ocean. Cole's life will suddenly change and terrible actions will start to precipitate into a race to the extreme, to the edge of survival.

“TENTORIA” is a captivating story built on a question that matters to all of us: Where is the human evolution heading?

LanguageRomână
PublisherSorin Banu
Release dateJan 1, 2018
ISBN9781642047363
Tentoria
Read preview

Related to Tentoria

Related ebooks

Science Fiction For You