Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Nebunii Orbi
Nebunii Orbi
Nebunii Orbi
Ebook75 pages15 minutes

Nebunii Orbi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cugetând la rostul vieţii şi al morţii, folosind, uneori, o mască cinică, cu ecouri păunesciene (v. Copilul infinitului), Bogdan Bocşa este, de fapt, un sentimental reprimat, cunoscând reţeta salvatoare: „Iubirea / E să te pierzi / Într-o regăsire perpetuă / În celălalt” (v. Regăsire). Combustia erotică devine, în Nebunii orbi (un volum denivelat), centrul gravitaţional al poemelor sale, urmând – probabil – a se instala obsesiv în imaginarul liric. Fără a alunga, însă, vehemenţa tonului şi implicarea civică a unui poet capabil de mari progrese, trăindu-şi cu sinceritate candidă dezamăgirile.


ADRIAN DINU RACHIERU

LanguageRomână
PublisherAscob Nadgob
Release dateDec 18, 2017
Nebunii Orbi

Related to Nebunii Orbi

Related ebooks

Poetry For You