Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Собрание сочинений (Sobranie sochinenij)
Собрание сочинений (Sobranie sochinenij)
Собрание сочинений (Sobranie sochinenij)
Ebook1,592 pages16 hours

Собрание сочинений (Sobranie sochinenij)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Самые любимые приключенческие произведения неповторимого Джека Лондона в одной книге! Вечная борьба за жизнь и место под солнцем, отношения человека и мира природы, дух свободы и авантюризма, жертвенность и жажда приключений, – сочинения Дж. Лондона окутаны холодными ветрами диких пространств и самыми теплыми человеческими чувствами. В сборник вошли знаменитые романы «Морской Волк», «Сердца трех», увлекательная, знакомая всем с детства повесть «Белый клык», а также серии «Клондайкские рассказы» и «Рассказы южных морей». Добро и зло, любовь и ненависть, дружба и предательство… Кажется, в этих историях — вся жизнь! (Samye ljubimye prikljuchencheskie proizvedenija nepovtorimogo Dzheka Londona v odnoj knige! Vechnaja bor'ba za zhizn' i mesto pod solncem, otnoshenija cheloveka i mira prirody, duh svobody i avantjurizma, zhertvennost' i zhazhda prikljuchenij, – sochinenija Dzh. Londona okutany holodnymi vetrami dikih prostranstv i samymi teplymi chelovecheskimi chuvstvami. V sbornik voshli znamenitye romany «Morskoj Volk», «Serdca treh», uvlekatel'naja, znakomaja vsem s detstva povest' «Belyj klyk», a takzhe serii «Klondajkskie rasskazy» i «Rasskazy juzhnyh morej». Dobro i zlo, ljubov' i nenavist', druzhba i predatel'stvo… Kazhetsja, v jetih istorijah — vsja zhizn'!)

LanguageРусский
Release dateJul 12, 2017
ISBN9786171238282
Собрание сочинений (Sobranie sochinenij)
Read preview
Author

Джек (Dzhek) Лондон (London)

Джек Лондон — американский писатель, общественный деятель, наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов. (Dzhek London — amerikanskij pisatel', obshhestvennyj dejatel', naibolee izvesten kak avtor prikljuchencheskih rasskazov i romanov.)

Read more from джек (Dzhek) лондон (London)

Related to Собрание сочинений (Sobranie sochinenij)

Related ebooks

Classics For You