Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Branding de oraș - Studiu de caz: București
Branding de oraș - Studiu de caz: București
Branding de oraș - Studiu de caz: București
Ebook336 pages3 hours

Branding de oraș - Studiu de caz: București

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Lucrarea vizează o temă de actualitate – brandul de oraș, oferind un cadru teoretic al acestui nou concept de marketing, completat de o parte aplicativă diversă, care și-a propus să identifice și să completeze eforturile autorităților locale în această direcție.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateOct 13, 2017
ISBN9786067380460
Branding de oraș - Studiu de caz: București
Read preview

Related to Branding de oraș - Studiu de caz

Related ebooks

Economics For You

View More