Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fabrica de cuvinte: Fragmente, schițe și scenete
Fabrica de cuvinte: Fragmente, schițe și scenete
Fabrica de cuvinte: Fragmente, schițe și scenete
Ebook221 pages3 hours

Fabrica de cuvinte: Fragmente, schițe și scenete

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Au fost oameni care nu s-au lăsat descurajaţi de greutăţile şi tragediile vieţii şi au continuat să glumească, să scrie cărţi de umor, să creeze tot felul de comedii... Umorul face cinste naturii umane, iar cei care au încercat să transforme umanitatea într-o mulţime amorfă, morocănoasă, sobră, austeră, bazându-se pe nişte principii sau pe nişte concepţii aparent elevate sau pe tot felul de prostii serioase, nu au reuşit altceva decât să se facă de râs, în cele din urmă...
Umorul va dispărea atunci când va dispărea şi civilizaţia umană...
În această carte am reunit câteva fragmente reproduse din trei cărţi vechi, apoi mai multe schiţe şi în final câteva scenete... Cartea am scris-o din tot sufletul, în speranţa că cineva, undeva, cândva, va citi şi va zâmbi, uitând poate, pentru o clipă, de stresul vieţii...

LanguageRomână
Release dateOct 10, 2017
ISBN9781370745197
Fabrica de cuvinte: Fragmente, schițe și scenete

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Fabrica de cuvinte

Related ebooks