Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Azilul de la capătul lumii: Ficțiune
Azilul de la capătul lumii: Ficțiune
Azilul de la capătul lumii: Ficțiune
Ebook205 pages4 hours

Azilul de la capătul lumii: Ficțiune

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Era cândva, între cele două războaie mondiale, undeva într-o insulă din oceanul Pacific, un azil... Insula aceasta fusese cumpărată de la Guvernul Britanic de către boierul Teodor Calomfir cu bani grei... Boierul, care studiase medicina în general şi psihiatria în particular, la celebra universitate Oxford, voise să studieze comportamentul oamenilor bătrâni sau al oamenilor bolnavi sau al oamenilor cu diverse deficienţe – erau fie şchiopi, fie ciungi, fie orbi, în general diverşi invalizi, precum şi al unor copii, orfani de ambii părinţi... Voia în acelaşi timp să le ofere o şansă la viaţa acestor fiinţe umane nefericite... Dar mai voia şi altceva...

LanguageRomână
Release dateJun 6, 2017
ISBN9781370783243
Azilul de la capătul lumii: Ficțiune
Read preview

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Azilul de la capătul lumii

Related ebooks