Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Univers transcendental: Proză științifico-fantastică
Univers transcendental: Proză științifico-fantastică
Univers transcendental: Proză științifico-fantastică
Ebook242 pages6 hours

Univers transcendental: Proză științifico-fantastică

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ideea fundamentală prezentată în carte, este aceasta: anumite conştiinţe (sau spirite) răspândite în spaţiu şi timp, în acest Univers, în Universurile Alternative şi Universurile Paralele sunt conectate, formând o REŢEA DE SPIRITE SAU DE CONŞTIINŢE. Oricine poate să interacţioneze cu o anumită conştiinţă inclusă în REŢEA, în anumite împrejurări...
Se fac tot felul de cercetări şi sunt tot felul de ipoteze referitoare la posibilitatea ca minţile sau conştiinţele să fie conectate într-un anume fel şi să formeze un fel de reţea de conştiinţe. Multe întrebări se pot pune, cu privire la viaţă, la moarte, la Univers, la conştiinţă... Unele întrebări au primit deja răspunsuri, însă la alte întrebări poate că nu se va răspunde niciodată...
În definitiv răspunsurile la întrebări înseamnă noi cunoştinţe... Cu cât şti mai mult, cu atât simţi nevoia să şti şi mai mult... Ceea ce cunoşti nu este decât o verigă, o legătură către ceva şi mai complex... Dacă te vei opri la ceea ce este deja cunoscut, dacă îţi vei impune o limită la care să te opreşti, atunci nu vei mai participa conştient la existenţa Universului...

LanguageRomână
Release dateApr 23, 2017
ISBN9781370096060
Univers transcendental: Proză științifico-fantastică

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Univers transcendental

Related ebooks