Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Большие надежды. Сборник (Bol'shie nadezhdy. Sbornik)
Большие надежды. Сборник (Bol'shie nadezhdy. Sbornik)
Большие надежды. Сборник (Bol'shie nadezhdy. Sbornik)
Ebook1,646 pages16 hours

Большие надежды. Сборник (Bol'shie nadezhdy. Sbornik)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Чарльза Диккенса называют классиком мировой литературы, самым известным романистом Викторианской эпохи. Его проза пронизана истинно английской сдержанностью, остроумием и жизненной мудростью.

Мировая классика в изысканном оформлении.

Деревенский мальчишка Пип рано теряет родителей, и его воспитывает деспотичная старшая сестра. Все кардинально меняется, когда Пип соглашается помочь сбежавшему каторжнику. Теперь жизнь Пипа – большие надежды и большие разочарования, любовь и презрение, богатство и новые знакомства… Но придется ли такая жизнь по нраву простому честному мальчишке?

В книгу также вошли произведения

« Колокола », « Скряга Скрудж ». (Charl'za Dikkensa nazyvajut klassikom mirovoj literatury, samym izvestnym romanistom Viktorianskoj jepohi. Ego proza pronizana istinno anglijskoj sderzhannost'ju, ostroumiem i zhiznennoj mudrost'ju.

Mirovaja klassika v izyskannom oformlenii.

Derevenskij mal'chishka Pip rano terjaet roditelej, i ego vospityvaet despotichnaja starshaja sestra. Vse kardinal'no menjaetsja, kogda Pip soglashaetsja pomoch' sbezhavshemu katorzhniku. Teper' zhizn' Pipa – bol'shie nadezhdy i bol'shie razocharovanija, ljubov' i prezrenie, bogatstvo i novye znakomstva… No pridetsja li takaja zhizn' po nravu prostomu chestnomu mal'chishke?

V knigu takzhe voshli proizvedenija

« Kolokola », « Skrjaga Skrudzh ».)

LanguageРусский
Release dateAug 1, 2016
ISBN9786171215801
Большие надежды. Сборник (Bol'shie nadezhdy. Sbornik)
Read preview

Related to Большие надежды. Сборник (Bol'shie nadezhdy. Sbornik)

Related ebooks

Books Recommended For You