Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Atracția depărtărilor... (Proză științifico-fantastică)
Atracția depărtărilor... (Proză științifico-fantastică)
Atracția depărtărilor... (Proză științifico-fantastică)
Ebook251 pages2 hours

Atracția depărtărilor... (Proză științifico-fantastică)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De nenumărate ori m-am întrebat: ce este realitatea ? Ce este conştiinţa ? Mi-am dat seama că realitatea, chiar dacă există fără conştiinţă (sau în afara conştiinţei) este inutilă... Degeaba există realitatea, dacă nu există în acelaşi timp şi... ceva care să o sesizeze, care să o aprecieze, să o reflecteze, cu alte cuvinte, degeaba există realitatea dacă nu există şi conştiinţa !... În definitiv, realitatea fără conştiinţă este numai jumătate dintr-un întreg...
Este la fel ca şi un calculator, care nu are decât componenta fizică (memoria, procesorul, tastatura, monitorul), dar nu are, în acelaşi timp, şi un sistem de programe cu ajutorul cărora să funcţioneze !
Numai realitatea şi conştiiţa împreună formează existenţa integrală !...
Realităţile subiective rezultă din diferite realităţi obiective şi din diferite conştiinţe... Dar realităţile subiective mai pot rezulta şi dintr-o realitate obiectivă schimbătoare, reunită cu o conştiinţă schimbătoare...
Ei bine, am încercat să prezint câteva realităţi subiective care pot fi, am crezut eu, la fel de ciudate ca şi realitatea obiectivă. Sper să fi reuşit într-o oarecare măsură...

LanguageRomână
Release dateDec 13, 2016
ISBN9781370404339
Atracția depărtărilor... (Proză științifico-fantastică)

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Atracția depărtărilor... (Proză științifico-fantastică)

Related ebooks