Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gehoorzaam
Gehoorzaam
Gehoorzaam
Ebook36 pages34 minutes

Gehoorzaam

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sara is vandaag vroeger opgestaan want ze verwacht timmerlui die een houten wand moeten construeren in de biljartkamer. David kan wegens verplichtingen op het werk jammer genoeg niet aanwezig zijn. Om acht uur stipt wordt aangebeld, ze heeft nauwelijks de tijd gehad om te douchen. Gauw trekt ze een jeans en slobbertrui aan. Deftige kledij die bovendien makkelijk zit, wat meegenomen is, want er moet ook schoongemaakt worden. Alles verloopt vlot, de werklui timmeren er lustig op los, terwijl Sara een van de vele kamers in haar huis poetst. Maar dan krijgt ze een bericht van haar man. Ze moet een opdracht uitvoeren. Een opdracht waarvoor ze beschaamd is, die haar vernedert, die haar als slet te kijk zet. Zal ze haar man gehoorzamen en zo ja, hoe zullen de werkmannen reageren wanneer ze beseffen dat ze zoiets maar één keer in hun carrière zullen meemaken?
De pornovelles van Charlie Hedo zijn korte romans van 5000 tot 15000 woorden. Ideaal om te lezen op de smartphone en elk ander multimedia apparaat.

LanguageNederlands
PublisherCharlie Hedo
Release dateDec 7, 2016
ISBN9781370412242
Gehoorzaam
Author

Charlie Hedo

Charlie Hedo is een Nederlandstalige schrijver. Hij woont en werkt in Oostende, Vlaanderen.

Related to Gehoorzaam

Related ebooks

Related articles

Reviews for Gehoorzaam

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Gehoorzaam - Charlie Hedo

  Chapter 1

  David vertrok uitgerekend vandaag vroeger naar zijn werk. Ik had me haastig gedoucht en opgemaakt. Ik liep nog in slip en negligé toen klokslag acht uur de werkmannen aan belden.

  Ik trok gauw een jeans en sneakers aan. Ik twijfelde over de slobbertrui die ik had klaargelegd.

  Mijn slobbertrui had al vele oorlogen meegemaakt.

  Hij was mijn favoriete kledingstuk in huis, wanneer ik geen bezoek verwachtte en er zeker van was dat ik de deur niet uit hoefde. Enkel de poetsvrouw had me al in die trui gezien. En David en de kinderen. Hij was mijn meest onsexy trui maar hij zat heerlijk.

  Ik wierp een vluchtige blik in de spiegel en streek een lok haar achter mijn oor. De bel was nog eens gegaan en ik haastte me naar beneden.

  Voor de deur stonden twee mannen. Een van hen was nog heel jong. Waarschijnlijk was dit zijn eerste werkervaring bedacht ik. Als dat maar goed kwam.

  Twee jaar geleden werd de inloopdouche geïnstalleerd. Ook toen stond ik er alleen voor want David was op zakenreis. Toen kreeg ik twee jonge loodgieters over de vloer. De dag nadien kwam David thuis.

  ‘Het warm water komt uit de koude kraan en omgekeerd,’ zei hij. ‘Had jij de douche nog niet uitgeprobeerd?’

  ‘Heu… jawel,’ zei ik, ‘maar...ik had het niet opgemerkt.’

  ‘Typisch,’ zei David.

  Er liep nog van alles mis. Het warm water sijpelde slechts uit de kraan, er kwam nooit een mooie straal. Uiteindelijk hebben we alles opnieuw laten doen door een andere firma.

  Gelukkig was deze jongen in het gezelschap van een man van vijfendertig ongeveer. Ongetwijfeld had die wel ervaring. Hij zag er alleszins zelfzeker uit.

  In zijn mondhoek bengelde een sigaret.

  ‘Kom binnen,’ zei ik, ‘als je eerst die sigaret wil doven?’

  ‘Ook aangenaam,’ zei de man.

  De jongen knikte ietwat beschaamd. Hij keek me niet aan. Hij kan die lelijke trui niet aanzien, grapte ik in mezelf.

  De andere man hield wellicht ook niet van die trui want hij kleedde mij zowat met z’n ogen uit terwijl hij rustig zijn sigaret op rookte. Daarna knipte hij die sigaret weg, tussen m’n bloemen buiten.

  ‘Zozo,’ zei hij. ‘Waar moeten we zijn?’

  Ik ging hen voor de trap op naar de biljartkamer toe. Tersluiks keek ik naar de beveiligingscamera en vroeg me af of David me in de gaten hield.

  Via een app op zijn smartphone kon hij van elke camera de beelden opvragen. In de traphal hing een camera. Boven niet. Even overwoog ik het om gedag

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1